Name Categorized Under
Bianco Italian, White
Biscuit Corgi, Golden Retriever, White
Boy Name Sparky Boy, Bulldogs, Common, Corgi, Poodles, White
Arctic Huskies, White
Igloo Huskies, White
Frosty Huskies, White
Alaska Huskies, White
Glacier Huskies, White
Girl Name Dazzle Girl, Huskies, Small, White
Yukon Big, German Shepherds, White